TL Korrektur

Tlf.: (+45) 41 41 57 68              Email: tl@tlkorrektur.dk

tlkorrektur-logo-tagline-500x151-ny

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for TL Korrektur.

Handelsbetingelser – Korrektur

– Herunder salgs- og leveringsbetingelser for al korrektur hos TL Korrektur

Note: TL Korrekturs primære aktiviteter er dansk og engelsk korrektur

 

1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Korrektur er – som nævnt ovenfor – TL Korrekturs hovedaktivitet. Følgende betingelser gælder for alle korrekturopgaver bestilt igennem TL Korrektur af såvel privatpersoner som firmaer og offentlige instanser. Nærværende betingelser har, medmindre andet aftales, forrang i forhold til Kundens eventuelle generelle vilkår eller betingelser. Kunden leverer den tekst, som skal korrekturlæses. Det redigerede produkt benævnes ”ydelsen.”

 

2. AFTALEINDGÅELSE, PRIS OG FORTRYDELSE

Kunden er forpligtet til ærligt at oplyse om opgavens omfang inden aftaleindgåelsen, gerne ved forudgående fremsendelse af materialet til TL Korrektur. TL Korrektur beregner prisen på den konkrete opgave ud fra en samlet vurdering af opgavens omfang. Forinden arbejdets påbegyndelse modtager Kunden et tilbud eller en ordrebekræftelse, der angiver forventet leveringsdato samt pris. Såfremt andet ikke er angivet, er prisangivelser ekskl. moms. Hvis det ikke er muligt at oplyse en fast pris, oplyser TL Korrektur grundlaget for beregningen af prisen. TL Korrektur er altid berettiget til at fremsende tilbud eller ordrebekræftelse pr. e-mail. TL Korrektur kræver betaling på forhånd af privatkunder (firmaer og offentlige instanser følger betalingsbetingelsen 8 dage netto) eller som minimum dokumentation / sikkerhedsstillelse for betaling, såfremt dette skønnes nødvendigt.

 

3. MATERIALE MV.

Medmindre andet aftales, forpligter Kunden sig til at levere materialet digitalt som ren Microsoft Word tekstfil (.doc)*, eller sekundært som pdf-fil. Som udgangspunkt modtager TL Korrektur kun en ren tekstfil (Word/.doc format) eller sekundært en pdf-fil, som TL Korrektur omkonverterer til Word mhp. korrekturlæsningen. Det påhviler Kunden at sørge for, at Materialet leveres i et format, som kan åbnes af TL Korrektur og uden brug af særlige tilføjelsesprogrammer eller lignende. Laves en anden aftale vedr. format end ovenstående, kan TL Korrektur kræve et ekstra beløb i størrelsesordenen 10-50 % af den normale pris for ydelsen. Såfremt Kunden efter aftalens indgåelse fremkommer med ændringer til Materialet, herunder mht. omfang, er TL Korrektur berettiget til at regulere den aftalte pris og udskyde leveringstidspunktet. TL Korrektur er dog ikke forpligtet til at acceptere ændringer af materialet, som fremkommer efter aftalens indgåelse. Kunden er forpligtet til forinden aftalens indgåelse at oplyse TL Korrektur skriftligt om eventuelle særlige forudsætninger for opgavens udførelse, herunder hvad angår særlige krav til terminologi, juridisk sprogbrug el. lign. Kunden gøres udtrykkeligt opmærksom på, at TL Korrektur ikke forpligter sig til at anvende autoriserede eller på anden måde professionelt uddannede korrekturlæsere.

 

4. FAKTURERING MV.

TL Korrektur fremsender faktura elektronisk. Såfremt Kunden ønsker papirfaktura tilsendt pr. alm post, kan TL Korrektur opkræve et administrationsgebyr på op til 100 kr. Det samlede beløb betales forud. Ændringer af betalingsvilkårene skal aftales skriftligt imellem parterne (evt. pr. e-mail).

 

5. YDELSE OG LEVERING

Ydelsen omfatter alene den aftalte korrektur. TL Korrektur er berettiget til, uden Kundens samtykke, at foretage enhver layoutændring mv., herunder ændring af skrifttype, tekststørrelse, farver, filformat, opsætning mv. TL Korrektur er, medmindre andet udtrykkeligt aftales, altid berettiget til at levere Ydelsen som ren tekstfil / Word-dokument. TL Korrektur er berettiget til, uden Kundens samtykke, at benytte sig af underleverandører eller andre tredjemænd, herunder uafhængige freelance korrekturlæsere. Leveringstidspunktet aftales med Kunden. Levering sket på leveringsdatoen anses for rettidig, når denne er sket inden midnat. Hvis leveringsfristen ikke kan overholdes som følge af særlige omstændigheder, der ikke skyldes TL Korrekturs forhold, er TL Korrektur berettiget til at udskyde levering eller efter omstændighederne ophæve aftalen. Kunden er i sådanne tilfælde ikke berettiget til at kræve prisnedslag, kompensation, bod, erstatning eller godtgørelse. Særlige omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, brand, ulykker, strejker, optøjer, krig, transportproblemer, tekniske/internetproblemer samt foranstaltninger truffet af offentlige myndigheder.

 

6. FEJL, MANGLER OG ANSVAR

Såfremt kunden konstaterer fejl eller mangler ved den leverede korrektur, skal reklamation ske til TL Korrektur straks og være modtaget af TL Korrektur senest fire dage efter leveringen af ydelsen. Fremsendelse af en klage skal under ingen omstændigheder fritage Kunden for dennes umiddelbare betalingsforpligtelser. Reklamationer skal ske skriftligt via e-mail til TL Korrektur med en tydelig og præcis angivelse af de fejl, som Kunden har konstateret. Hvis der forefindes fejl eller mangler, vil disse herefter blive udbedret af TL Korrektur. Rettelser foretages gratis, hvis det kan godtgøres, at fejlen kan tillægges TL Korrektur. Hvis Kunden selv foretager rettelser eller ændringer i ydelsen uden forudgående aftale med TL Korrektur, eller hvis Kunden overskrider reklamationsfristen, bortfalder retten til udbedring, kompensation, prisnedslag og erstatning. TL Korrektur er berettiget til at opkræve ekstra betaling for både korrektur, hvis der skal foretages rettelser efter fristen på de fire dage, medmindre andet aftales. Den leverede ydelse må alene anvendes til lovlige formål. TL Korrektur kan ikke drages til ansvar for noget tab opstået som direkte eller indirekte følge af mangelfulde eller forsinkede korrekturydelser mv. Det påhviler Kunden at efterkontrollere korrekturlæsningen i det omfang, materialet eller ydelsen forventes at kunne få vidtrækkende helbredsmæssige, økonomiske, politiske, sociale eller menneskelige konsekvenser, ligesom Kunden ærligt skal underrette TL Korrektur om sådanne potentielle konsekvenser forinden aftalens indgåelse. TL Korrekturs erstatningsansvar er til enhver tid begrænset til et beløb svarende til det samlede honorar. Dog kan det maksimale ansvar i alle tilfælde maksimalt beløbe sig til 2000 kr.

 

7. FORTRYDELSE, OPHÆVELSE MV.

Såfremt ydelsen er væsentligt mangelfuld, er Kunden berettiget til at hæve købet. TL Korrektur skal dog forinden have lejlighed til at udbedre eventuelle mangler inden for rimelig tid. I tilfælde af Kundens ophævelse er Kunden forpligtet til at destruere alle eksemplarer af den leverede ydelse. Kunden må således hverken anvende ydelsen helt eller delvist. TL Korrektur er berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist eller udsætte aftalens opfyldelse, såfremt Kunden kommer under konkurs, likvidation eller moratorium. Kunden giver samtykke til, at arbejdet påbegyndes, så snart Kunden har accepteret TL Korrekturs tilbud eller ordrebekræftelse. Såfremt Kunden handler hovedsageligt uden for sit erhverv, har denne 14 dages fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18. Fortrydelsesretten bortfalder dog, så snart arbejdet er påbegyndt. (I praksis arbejder TL Korrektur med en fortrydelsesret, der hedder 12 timer samt 1 time levering samme dag). Erhvervsdrivende har (som udgangspunkt) ikke fortrydelsesret. TL Korrektur er berettiget, men ikke forpligtet til, at imødekomme Kundens eventuelle ønske om at annullere aftalen, i hvilket tilfælde TL Korrektur kan kræve et af TL Korrektur fastsat skønsmæssigt vederlag for det hidtil udførte arbejde. I dette tilfælde skal TL Korrektur levere den del af ydelsen, som måtte være færdiggjort indtil tidspunktet for Kundens annullering af aftalen.

 

8. FORTROLIGHED MV.

Alle, som yder korrektur hos TL Korrektur, er underlagt tavshedspligt med hensyn til de korrekturopgaver, de påtager sig. Dette gælder også freelance korrekturlæsere.

 

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER MV.

Kunden indestår for, at denne besidder alle de nødvendige rettigheder til det materiale, som skal korrekturlæses. TL Korrektur skal således holdes skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af Kundens manglende besiddelse af de nødvendige rettigheder til materialet. TL Korrektur – eller den, som TL Korrektur antager hertil – indrømmes adgang til at foretage eksemplarfremstilling af materialet i det omfang, det er nødvendigt til opgavens forsvarlige udførelse. TL Korrektur bevarer ophavsretten til enhver ydelse udført af TL Korrektur eller en, af TL Korrektur antaget, tredjemand, medmindre andet aftales. Kunden er forpligtet til at overholde og respektere det ophavsretlige forfatterskab, herunder ved tydelig kildeangivelse.

 

10. LOVVALG OG VÆRNETING

Forholdet mellem Kunden og TL Korrektur er underlagt dansk ret.

 

11. ØVRIGE BESTEMMELSER

Kunden forpligter sig til ikke at rette selvstændig henvendelse til TL Korrekturs tilknyttede freelance korrekturlæsere med henblik på rekvirering af korrekturydelser, der ikke er omfattet af en indgået aftale med TL Korrektur. Forpligtelsen ophører 4 år efter afslutningen af Kundens seneste aftale med TL Korrektur. Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre erstatningsansvar.

 

Opdateret 14. september 2018

*Arbejder du ikke i Word:

Bruger du f.eks. Pages på din Mac, kan du enten gemme filen som .doc eller kopiere over i gratis-programmet Open Office, hvorfra du gemmer filen og sender. I Open Office kan du så igen læse din færdige korrektur inkl. alle noterne, inden du til sidst henter teksten tilbage i dit ønskede format. Vi KAN også arbejde med pdf-filer efter særlig aftale. Her må du dog påregne et pristillæg.

Det hurtige overblik

2 Sprog: Dansk og Engelsk korrekturlæsning

3 Versioner: Basis-, Sprog- og Premiumkorrektur

3 Prislejer: Erhverv Grundpris, Erhverv Fastkundepris og Studiepris

Vil du vide mere?

Thomas sidder klar til at hjælpe!

Indtast dine oplysninger, og han ringer dig op hurtigst muligt.